Jdi na obsah Jdi na menu
 


-jsou uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku jednoduchou vazbu v otevřeném uhlíkatém řetězci

- názvy jsou zakončeny na –AN

- zástupci:

1) METHAN – CH4

 - vlastnosti: plynná, výbušná, hořlavá látka
 - použití: k výrobě acetylenu, vodíku, sazí pro gumárenský průmysl, jako palivo

 2) ETHAN – C2H6
 
3) PROPAN – C3H8

 4) BUTAN – C4H10

  - výskyt: v bioplynu, zemním plynu, v bahenním plynu
 - vlastnosti: bezbarvý, hořlavý plyn, se vzduchem tvoří výbušnou směs, mají větší hustotu než vzduch
  - použití: do vařičů, do sporáků, jako pohonná látka do aut, lamp na svícení
 - je to ekologické palivo

 5) PENTAN – C5H12

 6) HAXAN – C6H14
 7) HEPTAN – C7H16
 8) OKTAN – C8H18
  9) NONAN – C9H20
 10) DEKAN – C10H22

 

CYKLOALKANY

Uhlovodíky, které obsahují pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku v uzavřeném uhlíkatém řetězci, jsou cykloalkany

Nejvýznamnější –CYKLOHEXAN– C6H12
  - obsahuje 6 atomů uhlíku
 - kapalný, hořlavý, získávání z ropy
 - výroba plastů a rozpouštědla

 

ALKENY

-jsou to uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku. Tvoří přímý otevřený uhlíkatý řetězec

Názvy jsou zakončeny na –EN
zástupce: ETHEN (ETHYLEN) – C2H4
 - vlastnosti: plynná, hořlavá látka, se vzduchem tvoří výbušnou směs, nasládlý zápach
 - použití: k dozrávání ovoce (banány, jablka), výroba plastů (PVC – linoleum, pollyltylenu)


DIENY

-jsou uhlovodíky, které mají mezi atomy uhlíku 2 dvojné vazby
př.: BUTA – 1, 3 DIEN
  výroba syntetických kaučuků

ALKYNY

- jsou uhlovodíky s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku

- př.: ACETYLEN (ETHYN) – C2H2
 - vlastnosti: plynná, hořlavá látka, se vzduchem tvoří výbušnou směs

  - rovnice vzniku: CaC2 + 2H2O => C2H2 + Ca(OH)2

 karbit (acetylid) vápenatý + voda => acetylen + hydroxid vápenatý

 

ARENY (aromatické uhlovodíky)

-jsou uhlovodíky, které obsahují ve svých molekulách alespoň 1 benzenové jádro

- zástupce: BENZEN – C6H6

 vlastnosti: kapalná, zapáchající, hořlavá, jedovatá, karcinogenní látka

 použití: jako rozpouštědlo, na výrobu léčiv, barviv, plastů a výbušnin

 NAFTALEN – C10H8

 Vlastnosti: pevná, zapáchající, hořlavá, krystalická látka

 Zisk: při karbonizaci černého uhlí

  Použití: pro výrobu organických látek, barviv

 - látka je schopna sublimovat

 TOLUEN – CH3

 Vlastnosti: kapalná látka, se vzduchem tvoří výbušnou směs

  Použití: rozpoutědlo, ředidlo

 - jeho páry poškozují zdraví

 STYREN –

 použití: výroba plastů a polystyrenu

  

1) Vyber organické látky: uhlí

 Kyselina uhličitá

 Vápenec

 Oxid siřičitý

Ropa

Zemní plyn

Slunečnicový olej

Oxid uhelnatý

2) Co jsou to uhlovodíky?

3) Napiš strukturní, molekulové a racionální vzorce těchto uhlovodíků:

Methan, propan, butan, pentan, ethylen, acetylen

4) Co víš o methanu?

5) Co víš o propanbutanové směsi?

6) Mezi uhlovodíky s dvojnou vazbou nepatří:

Methan, ethylen, propylen

7) Mezi uhlovodíky s trojnou vazbou nepatří:

Ethylen, buthyn, benzen, naftalen, ethylen

8) Doplň tyto rovnice:

CH3CH2OH => + H2O

CaC2 + 2H2O => + Ca (OH)2

9) Co hrozí únikem methanu, jak se musíme zachovat?

10) Co jsou to areny? Napiš jednoho zástupce a co o něm víš?

 

 

Petrochemie (krakování)

- je průmyslové odvětví s výrobou látek z ropy a zemního plynu. Toto odvětví produkuje asi 90% průmyslově vyráběných organických sloučenin. Důležitým produktem krakování není pouze benzín, ale i další prvky, zejména ethylen a propylen, které patří k základním surovinám petrochemického průmyslu.

Benzín se vyrábí:

1) z ropy

2) z petroleje
metodou, které se říká krakování

3) z hnědého uhlí – syntéza

 

Krakování probíhá:

1) za vysoké teploty (900°C)

2) za zvýšené teploty (450°C)

za přítomnosti katalizátorů

- Děj při které se štěpí uhlovodíky s dlouhým uhlíkatým řetězcem na uhlovodíky s kreatším řetězcem.

 

Katalizátory a oktanové číslo

- kvalita benzínu se určuje oktanovým číslem

- dá se zvyšovat pomocí tzv. reformováním a přidáním sloučeniny Pb => tetraethyl olova

- katalizátory automobilů slouží k zmenšování obsahu jedovatých zplodin vycházejících z výfuků automobilů, je naplněn keramickým nosičem s vrstvou paladia (Pd) nebo platiny (Pt)

 


  oxid uhelnatý  vodní pára
 
 oxidy dusíku oxid uhličitý

 zbytky nespálených uhlovodíků
  dusík


 

SMĚŠOVACÍ ROVNICE
I)
w1 .m 1 + w2 . m2 + wn .mn = (m1 + m2 + mn) . x

II) C1 . V1 + C2 . V2 + Cn . Vn = (V1 + V2 + Vn) .C

 

 

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

- jsou to látky, které obsahují kromě uhlíku a popř. vodíku ještě další prvky (halogeny, kyslík, dusík, apod.)

Uhlovodíkový zbytek => část molekuly vodíku, který vznikne odtržením 1 nebo více atomů uhlíku

 

 

Charakteristická skupina – atom nebo skupina , které nahrazují vodík v základním uhlovodíku

 

I) HALOGENOVÉ DERIVÁTY

II) KYSLÍKATÉ DERIVÁTY
A) alkoholy a fenoly

B) karbonylové sloučeniny
C) karboxilové kyseliny
D) estery

III) DUSÍKATÉ DERIVÁTY

 

 
I) HALOGENOVÉ DERIVÁTY

- charakteristická skupina : halogeny ( fluor-F, chlor-Cl, brom-Br, jod-I)

- zástupci:

1) chlormethan (methylchlorid) - CH3Cl

2) tetrachlolmethan (chlorid uhličitý) – CCl4
-použití: jako rozpouštědlo

3) chlorethan – C2H5Cl 

4) chloroform - CHCl3
- použití: v lékařství

5) halogenky (halogenové žárovky, zářivky)

6) vinychlorid
- použití: k výrobě plastů

7) tetrafluorethylen
- použití: k výrobě teflonu

FREONY:

- halogenové deriváty uhlovodíků

- plynné látky

- obsahují ve svých molekulách alespoň 2 halogeny, z nichž 1 je fluor

- porušuje ozon

- hnací plyny do sprejů a chladící zařízení

 

ALKOHOLY A FENOLY

 

- kyslíkaté deriváty

- charakteristická skupina : hydroxilová – OH

- názvy jsou zakončeny na –OL

- zástupci:

1) methanol (methylalkohol)- vlastnosti: kapalná, jedovatá, hořlavá a výbušná látka
- použití: jako rozpouštědlo, jako palivo a k dalším výrobám (plasty)

2) ethanol (ethylalkohol)- vlastnosti: hořlavá, kapalná látka
- použití: jako rozpouštědlo, jako palivo, v lékařství jako desinfekce, k výrobě plastů, k výrobě alkoholických nápojů
- zisk: kvašením cukerných roztoků, syntetický brambor, odděluje destilace

3) glycerol (propantriol) („glycerin“)
- vlastnosti: kapalná, nasládlá látka
- použití: výroba výbušnin (dynamit), léků, kosmetiky, v potravinářství

4) ethylenglyhol (ethandiol)
- vlastnosti: jedovatá látka
- použití: výroba nemrznoucích směsí do aut.

 

Fenol: C6H5OH
- vlastnosti: bezbarvá, krystalická, jedovatá látka, leptá pokožku

- použití: výroba plast., barviv, léčiv a prostředků k hubení škůdců

 

 

 

 

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY¨

 

Charakteristická skupina: karbonylová

 

 

 

Aldehydy Ketony

Aldehydy:

1) Formaldehyd (methanal)

 

 

 

- vlastnosti: bezbarvá, plynná, štiplavě páchnoucí jedovatá látka

- vyrábí se z methanolu

- použití: jako dezinfekční a konzervační prostředek, pro výrobu plastů

 

2)Acetaldehyd (ethanal)

 

 

 

- vlastnosti: kapalina štiplavého zápachu

- výroba kaučuku, barviv a léčiv

- vyrábí se z ethylenu nebo ethanoluKetony:

1) Aceton (propanon)- vlastnosti: bezbarvá, těkavá a hořlavá látka s typickým zápachem

- použití: výroba barviv, léčiv, plastů, jako rozpouštědlo barev a laků

- zdraví škodlivý a jeho páry se vzduchem vytvářejí výbušnou směs

 

  

 

 

 

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

- charakteristické skupina: karboxylová

- zástupci:
1) kyselina mravenčí (kyselina methanová)

 

 

 

- vlastnosti: součástí mravenčího jedu

-  použití: ke konzervaci potravin, k dezinfekci

2) kyselina octová (kyselina ethanová)- vlastnosti: kapalná, štiplavě páchnoucí látka, která působí leptavě na pokožku

- použití: roztok se používá ke konzervaci, k výrobě barviv, plastů a jiných

 

 

1) reakce karboxylových sloučenin s kovy => uvolňuje se vodík
2) reakce karboxylových kyselin s hydroxidy => vzniká voda + sůl kyseliny

AMINOKYSELINY

- jsou chemicky vázané ve všech živých organismech

- charakteristická skupina: aminová NH2

- kyselina aminooctová (glycin): NH2CH2COOH

 

 

 

  vlastnosti: bezbarvá, krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě

Nukleonové kyseliny: -podílejí se na rozmnožování, významná složka organismů v buněčných jádrech
- deoxyribonukleová kyselina (DNA)- má zásadní význam pro přenos dědičných informací, při dělení buněk

- ribonukleonová kyselina – usměrňuje tvorbu bílkovin


ESTERY

- produkty reakce kyselin a alkoholů

- ethylester kyseliny octové – bezbarvá, ve vodě nerozpustná, příjemně vonící kapalina

- jako rozpouštědlo

 

ESTERIFIKACE

- chemická reakce kyseliny s alkoholem, při které vzniká ester a voda 
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

mississippi board of pharmacy dgsolbvfdArosydarnw

(OdorbVed, 30. 5. 2021 21:52)

maximum cialis dose https://krocialis.com/ - cialis weight gain price of cialis at walgreens

365 pills viagra cialis professional afhsdbcArosyiamee

(Odorbloh, 29. 5. 2021 7:49)

cialis prescription assistance https://rcialisgl.com/ - what is the generic for cialis free viagra and cialis samples

sbbolthdEmileBtjwayncd

(ReachHtf, 29. 5. 2021 6:06)

can you take cialis and viagra together https://cialishav.com/ - adcirca vs cialis price buy cialis on line

geeahdEmileBtjwayncw

(caftSwa, 26. 5. 2021 10:52)

cialis with dapoxetine 80mg https://ckacialis.com/ - how to buy cialis in sydney cialis brand 20 mg

Toradol frbdcacldEmileBtjwayncl

(JebgReach, 23. 5. 2021 19:41)

Cialis Soft Flavored https://pharmacylo.com/ safeway pharmacy

thai viagra com fcsogsaxzvofbldEmileBtjwayncc

(AnooReach, 20. 5. 2021 13:02)

herbal viagra online https://llviagra.com/ - viagra perangsang how young can u take viagra

cialis tadalafil tablets hvdgeeahdEmileBtjwayncx

(Bbshcaft, 20. 5. 2021 10:27)

women viagra pill https://loxviagra.com/ viagra vs levitra

highland pharmacy dgsolbvfdArosycigay

(LbsoOdorb, 16. 5. 2021 6:45)

cialis sale https://ucialisdas.com/ cialis for free

buy cialis online in usa afhsdbcArosyapiak

(RebfOdorb, 13. 5. 2021 13:00)

generic cialis india https://rcialisgl.com/ buy original cialis online

tadalafil vardenafil hvdgeeahdEmileBtjwaynct

(Bbshcaft, 11. 5. 2021 11:33)

how long before sex should i take viagra https://loxviagra.com/ woman viagra

pharmacy technician resume dgsolbvfdArosyxvgdo

(LbsoOdorb, 9. 5. 2021 5:04)

cialis shop https://ucialisdas.com/ - 10 mg cialis free trial offer cialis

tadalafil tablets olgstnoegfdEmileBtjwayncn

(Gtnbpaupe, 7. 5. 2021 16:36)

best price on viagra 100mg https://jokviagra.com/ - viagra canada how much is viagra

composição de viagra fcsogsaxzvofbldEmileBtjwayncz

(AnooReach, 6. 5. 2021 18:35)

viagra taken with water https://llviagra.com/ diferença viagra e cialis

Viagra with Dapoxetine frbdcacldEmileBtjwayncs

(JebgReach, 4. 5. 2021 15:21)

no prescription needed canadian pharmacy https://pharmacylo.com/ online canadian pharmacy coupon

best thesis fhsbbolthdEmileBtjwayncy

(FbsfReach, 27. 4. 2021 8:05)

pharmacy canada https://uspharmus.com/ canadian pharcharmy

phd thesis defense fcsgsaxzvofbldEmileBtjwayncd

(AbdgReach, 25. 4. 2021 7:19)

compare prescription prices https://canadianeve21.com/ canadian online pharmacies legitimate by aarp

tadalafil package insert hvgeeahdEmileBtjwaynci

(Bbdfcaft, 23. 4. 2021 16:48)

india viagra https://gensitecil.com/ viagra gif

ohromně

(david, 24. 8. 2010 15:02)

trapné

Re: ohromně

(velice, 17. 1. 2012 17:48)

tak tak

velice

(velice, 17. 1. 2012 17:47)

blbé